Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW

§ 1.Postanowienia Ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.b90.pl, z tym zastrzeżeniem, że regulaminy Organizatorów Imprez, które nie są organizowane przez Sprzedawcę, mogą nakładać na Klientów dodatkowe obowiązki, niewymienione w niniejszym Regulaminie oraz przyznawać im dodatkowe uprawnienia, odmienne od tych uregulowanych w niniejszym Regulaminie. Klient każdorazowo ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Organizatora.
    2. Serwis umożliwia Klientom zakup Biletu na Imprezy w dwóch wariantach:
      a. na Imprezy organizowane przez Sprzedawcę we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu i czasie lub w ramach kooperacji z innymi podmiotami, których jednak Organizatorem pozostaje Sprzedawca i to on ponosi odpowiedzialność za organizację Imprezy,
       b. na Imprezy organizowane przez zewnętrznych Organizatorów w ramach zawartej przez Sprzedawcę umowy, w ramach której Sprzedawca odpowiada jedynie za dystrybucję określonej przez Organizatora puli biletów oraz ich dostarczenie i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z organizowanym wydarzeniem, w tym za jego odbycie, przebieg oraz dopuszczenie Klienta do udziału w Imprezie. 
    3. W przypadku, w którym Impreza organizowana jest w wariancie określonym w §1ust. 2 pkt. b, dane Organizatora udostępnione są każdorazowo w Serwisie Sprzedawcy w odpowiedniej zakładce umożliwiającej zakup Biletu na Imprezę.
    4. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym www.b90.pl.
    5. Postawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), 
    • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), 
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

    6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
    • Serwis – internetowy system sprzedaży biletów znajdujący się pod adresem elektronicznym www.b90.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Imprezy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
    • Sprzedawca/Usługodawca – Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie (81-759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, posiadająca nr NIP: 585-133-63-52, REGON: 810475070, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będąca właścicielem Serwisu;
    • Organizator –  Sprzedawca (w przypadku organizacji Imprez, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) albo zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot (w przypadku organizacji Imprez, o których mowa w ust. 2 pkt. b), który jest odpowiedzialny wobec Klienta za przygotowanie, przeprowadzenie oraz prawidłową organizację Imprezy;
    • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument oraz Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;
    • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu;
    • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Biletu w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
    • Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta –  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    • Bilet – dokument w formie elektronicznej, uprawniający do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Organizatora;
    • Impreza – impreza organizowana przez Organizatora (w szczególności koncerty, recitale), na którą wstęp mogą mieć osoby posiadające ważny Bilet; 
    • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu oraz formą płatności;
    • Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
    • Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
    • Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; 

    • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu

    1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, jak również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
    3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
    • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
    • niekorzystania z narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zautomatyzowany zakup biletów bez ingerencji klienta (tzw. boty),
    • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
    • korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, 
    • korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.
    4. Usługodawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Serwisu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej dolegliwe dla Klientów.
    5. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy. 
    6. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@b90.pl.
    7. W celu należytego świadczenia Usług, Użytkownik powinien:
- posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet,
- włączyć obsługę plików cookies,
- włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze).
    8. Przez złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
    9. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
    10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet, jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.

§ 3. Bilety oraz składanie Zamówień

    1. Bilety na Imprezy poza Serwisem mogą być sprzedawane również w innych punktach sprzedaży internetowej i stacjonarnej Organizatorów oraz podmiotów partnerskich. 
    2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę.
    3. Bilety są odpłatne i wiążą się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta.
    4. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Imprezy, rodzaju Biletu, liczby Biletów, sposobu Płatności.
    5. Cena za wybrane przez Klienta Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia.
    6. Celem realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające kontakt z Klientem, takie jak w szczególności:
        a. imię i nazwisko,
        b. numer telefonu,
        c. adres e-mail.
    7. W przypadku podania nieprawidłowych danych, które uniemożliwią identyfikację klienta, zamówienie może zostać anulowane. 
    8. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
    9. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” i tym samym wyraża wolę związania się Umową oraz dokonuje rezerwacji Biletu. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
    10. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt złożenia Zamówienia oraz zawierająca niniejszy Regulamin. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, między Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Biletu.
    11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz dokonaniu Płatności, Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zamówiony Bilet w formie elektronicznej tj. w formie pliku PDF, który klient może wydrukować samodzielnie.
    12. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 24h od otrzymania mailowego potwierdzenia powoduje jego anulowanie.
    13. W momencie wejścia na Imprezę Klient ma obowiązek okazać Bilet w formie papierowej (wydrukowany bilet) lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
    14. Otrzymany przez Klienta Bilet stanowi dokument uprawniający Klienta do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. 
    15. Klient ponosi odpowiedzialność za przechowywanie przesłanego mu Biletu, w tym za jego zniszczenie, zgubienie czy kradzież przez osoby trzecie.
    16. Zakazuje się kserowania, skanowania lub powielania w jakikolwiek sposób Biletów na Imprezę. Klient, który dopuszcza się tego typu czynności powinien liczyć się z możliwością utraty ważności kupionego Biletu. 
    17. Jeden Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę i w zależności od rodzaju Imprezy oraz zasad określonych przez Organizatora, może być imienny lub na okaziciela.
    18. W przypadku Imprez, których Organizatorem jest Sprzedawca sprzedawane Bilety są Biletami na okaziciela. W przypadku Imprez, które organizowane są przez zewnętrznego Organizatora, rodzaj Biletu określa zewnętrzny Organizator, a tryb i dopuszczalność zmiany danych osoby wskazanej na Bilecie imiennym określa regulamin Organizatora. 
    19. Sprzedawca zastrzega jednak, że w przypadku zakupu Biletów na okaziciela, w systemie przechowywane są dane osobowe Klienta, który dokonał zakupu Biletu i to na jego dane zwracane są środki pieniężne w przypadku przełożenia lub odwołania Imprezy. 
       
§ 4.Płatności 

    1. Ceny Biletów podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
    2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
    3. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
        a. przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
        b. płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
    4. Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
    5. Przed dokonaniem Płatności Klient ma obowiązek upewnić się, że nastąpiło prawidłowe przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych. 
    6. Za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji odpowiada PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
    7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
    8. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
    9. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt najpóźniej w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
       
§ 5. Postępowanie reklamacyjne

    1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa sprzedaży została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Sopocka Odessa Ewa Hronowska, ul. Bohaterów Monte Cassino 54, 81-759 Sopot lub mailowo: tickets@b90.pl.
    2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób jasny i przejrzysty przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Klient domaga się od Sprzedawcy.
    3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
    4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie.
    5. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
    6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
    7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Klient otrzyma pisemne uzasadnienie.
       
§ 6.Odpowiedzialność i zwrot Biletów

    1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za organizację oraz przebieg Imprezy wyłącznie w sytuacji, w której jest on jednocześnie Organizatorem Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, której Organizatorem jest Sprzedawca, Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności dokonanej przez Klienta w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Imprezy. Zwrot zostaje dokonany przy wykorzystaniu danych Klienta oraz tej samej formy płatności, którą wybrał Klient. W celu uniknięcia wątpliwości, odwołanie występu wykonawcy na Imprezie, na której nie jest on jedynym wykonawcą lub głównym wykonawcą wieczoru, nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu, lecz daje Klientowi możliwość ubiegania się zwrotu części kwoty uiszczonej za Bilet, proporcjonalnie do Ceny Biletu i ilości i charakteru wykonawców (np. support/gwiazda wieczoru).
       
    2. W przypadku zmiany terminu Imprezy, której organizatorem jest Sprzedawca, Klient może:
    a) zachować Biletu na Imprezę odbywającą się w nowym terminie,
    b) zrezygnować z udziału w Imprezie i zażądać zwrotu środków, których zwrot odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
       
    3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu, co może mieć wpływ na obniżenie Ceny Biletów na wybrane imprezy. Rabaty oraz promocje obowiązują podczas składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klient nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Klienta a nową Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
    4. W sytuacji, w której Organizatorem Imprezy jest zewnętrzny Organizator, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg imprez, ich organizację, w szczególności przesuwanie terminów imprez i ich odwoływanie a także odmowę wstępu na Imprezę. Wszelkie roszczenia wynikające z organizacji imprezy, winny być kierowane do Organizatora, którego dane podane są w zakładce Imprezy. 
       
§ 7.Dane osobowe

    1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Ewa Hronowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sopocka Odessa Ewa Hronowska” z siedzibą w Sopocie (81-759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, który przetwarza dane Klientów w celu realizacji Zamówienia lub – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
    2. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr telefonu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
    3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
    4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
    5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie. 

§ 8.Prawo odstąpienia od umowy

    1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że umowa dotyczy usługi, o której mowa w ust. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
    3. Konsument oraz Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo do skorzystania z wzoru odstąpienia od umowy określonego jako załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
    4. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 nie przysługuje w przypadku usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi i tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży Biletu.
       
§ 9.Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.b90.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
    3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
    4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.). 
    5. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
    6. Konsument może także zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji, której zadaniem statutowym jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
    7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
    8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia: 25.03.2024

 

Sponsorzy